ธุรกิจขนาดย่อมสร้างความเจริญเติบโตโดยการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจองค์การภาคเอกชนได้เลิกกิจการและบางแห่งได้ลดจำนวนพนักงานลง ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะพนัหงานหรือเจ้าหน้าที่ธุรกิจของสถาบันการเงิน บริษัทส่งสินค้าออก ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ต้องดิ้นรน เพื่อแสวงหาอาชีพใหม่เลี้ยงดูดตนเองและครอบครัว ธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นอาชีพน่าสนใจของผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้เงินทุน และแรงงานในระยะเริ่มแรกไม่มากนัก

ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดย่อมมีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ เนื่องจากมีขนาดเล็กดำเนินงานได้ง่าย  จึงมีบทบาทสำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศดังนี้
1.  สร้างงานใหม่ เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้เกิดภาวะคนว่างงาน จำเป็นต้องหาอาชีพใหม่ให้กับตนเอง ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดย่อม เพราะต้นทุนการดำเนินงานต่ำ แรงงานใช้จากบุคคลในครอบครัว มีความเป็นอิสระในการทำงาน ฯลฯ และธุรกิจขนาดย่อมสามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอนาคตต่อไปได้
2.  สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมเป็นองค์กรของผู้ผลิตรายใหม่ที่มีความพยายามสร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วยการลองถูกลองผิด ก่อนที่จะขยายกิจการเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการยอมรับ เช่น การผลิตสบู่สมุนไพร การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ฯลฯ
3.  เพิ่มการแข่งขัน การมีธุรกิจขยดย่อมเข้ามาในตลาด ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ธุรกิจขนาดย่อมจึงมีส่วนเพิ่มระดับการแข่งขันในทางเศรษฐกิจ
4.  สนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดย่อมมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยในการผลิต การจัดจำหน่าย การหาข้อมูลทางการตลาด ฯลฯ
5.  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการความปราณีตการใช้ฝีมือและทักษะ ธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความสามารถในการประกอบการ
6.  เป็นการกระจายการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันการดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมมีกระจายอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ย่อมมีบทบาทในการส่งเสริมการกระจายรายได้  และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
7.  เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธุรกิจขนาดย่อมสามารถนำบุคคลซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่  เป็นการอนุรักษ์ความรู้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้ศึกษาและพัฒนาผลผลิต เช่น การผลิตสินค้าพื้นบ้านประเภทหัตถกรรมของชุมชน เช่น การสานไม้ไผ่ การทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม  เป็นต้น
8.  เป็นการระดมทุน ธุรกิจขนาดย่อมเป็นการรวบรวมเงินทุนของผู้ประกอบการและญาติพี่น้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการระดมทุน

แนวคิดทางการตลาดสำหรับในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีผู้คนจำนวนมากที่ถูกให้ออก ถูกลดขนาดองค์กร หรือเบื่อหน่ายจากการทำงานในองค์กร และเริ่มสนใจออกเผชิญโชคในเส้นทางการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก โชคไม่ดีที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ล้มเหลวในการตัดสินใจวางแผนหรือกลยุทธ์ทางการตลาด มีแนวคิดทางการตลาดจำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับดำเนินการทางการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กสำหรับนำมาพิจารณาและวางแผน แต่สำหรับคำแนะนำครั้งนี้จะเลือกมาเพียง 10 แนวคิดสำหรับการตลาดธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้น

แนวคิดที่ 1 : ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องเป็นแนวคิดด้านการตลาดอันหนึ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้น มักไม่พบในการนำไปใช้เป็นแนวคิดทางการตลาดสำหรับธุรกิจทั่วๆ ไปผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งพบว่ามีความไม่สอดคล้องอย่างมากในทุกพื้นที่ของการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ความสอดคล้องจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและเพิ่มคุณค่าให้กับตราสินค้า
แนวคิดที่ 2 : การวางแผน
เมื่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการตลาด การวางแผนเป็นเป็นแนวคิดหลักต่อมาที่จะต้องเริ่มดำเนินการ การวางแผนเป็นส่วนที่จำเป็นมากสำหรับการตลาดธุรกิจขนาดเล็กหรือการทำการตลาดระดับอื่นๆ สำหรับเจ้าของกิจการจำนวนมาก ผู้จัดการทางการตลาด และยามเมื่อมีระดับการวางแผน CMOs ไม่ดี ให้เวลากับการวางแผนกลยุทธ์
แนวคิดที่ 3 : กลยุทธ์
กลยุทธ์เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติภายหลังการวางแผนทันทีเพราะว่ากลยุทธ์ของคุณจะเป็นรากฐานของกิจกรรมทางการตลาด ในกระบวนการวางแผนคุณต้องทำการพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ทำอย่างไรจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ และวิธีการที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายกลายมาเป็นลูกค้า
แนวคิดที่ 4 : เป้าหมายทางการตลาด
เป้าหมายทางการตลาดถือเป็นอีกแนวคิดที่สำคัญสำหรับตลาดธุรกิจขนาดเล็ก กำหนดให้แน่ชัดว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดเล็กจะมุ่งเน้นว่าเป็นลูกค้าเฉพาะและนับเป็นการลดการสูญเสียทางการตลาด การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดจะทำให้การดำเนินการตามแนวคิดการตลาดอื่นๆ ทำได้ง่ายขึ้นในการทำให้บรรลุและประสบความสำเร็จสูงสุด
แนวคิดที่ 5 : งบประมาณ
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่ 5 แต่การจัดสรรงบประมาณก็มีความสำคัญตลอดกระบวนการทั้งหมด การจัดทำงบประมาณทางการตลาดมักเป็นเรื่องยากที่สุดและเป็นส่วนที่มีความคลาดเคลื่อนมากที่สุดสำหรับการตลาดของธุรกิจขนาดเล็ก เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการตลาดและมักจบลงด้วยการวางงบประมาณคลาดเคลื่อน สิ่งสำคัญที่สุดในแนวคิดด้านการตลาดคือการจัดทำงบประมาณทางการตลาดตามความเป็นจริง ทั้งนี้ควรพิจารณาการ กระจายการใช้จ่ายอย่างเป็นประโยชน์ของเงินทุนที่มีอยู่
แนวคิดที่ 6 : ส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาดหมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ในกรณีเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) การจัดสรรราคา การจัดหาสถานที่และวิธีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และหาช่องทางชักจูงให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณ
แนวคิดที่ 7 : เว็บไซต์
ในตลาดปัจจุบันธุรกิจทุกๆ ขนาดจะต้องมีเว็บไซต์ เว็บไซต์ทางธุรกิจไม่ควรมีจำนวนหน้าที่น้อยเกินไปหรือข้อมูลล้าสมัย ลูกค้าจะใช้เวลากว่ากว่า 60% เพื่อค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจซื้อ แนวคิดการทำตลาดนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้เพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ แต่คุณควรจะเริ่ม อย่างน้อยดำเเนินการพัฒนาเว็บไซต์ขนาดเล็กและมีการให้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
แนวคิดที่ 8 : ตราสินค้า
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยมักจะละเลยความคิดนี้ การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจะต้องมุ่งเน้นแนวความคิดด้านการตลาดเช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่   การสร้างตราสินค้าประกอบไปด้วย รูปภาพ โลโก้ แบบรายการ แผนงาน การจัดเตรียม และภาพลักษณ์ของตราสินค้าและองค์กรของคุณ การสร้างตราสินค้าคือการทำอย่างไรให้ลูกค้ารับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และองค์กร ให้แน่ใจว่าได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับชนิดของตราสินค้าที่คุณกำลังสร้างขึ้นผ่านขั้นตอนของการวางแผนและดำเนินการ
แนวคิดที่ 9 : การส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา
การส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาเป็นแนวคิดทางการตลาดที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องคำนึงถึงในธุรกิจทุกประเภทและทุกผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อดำเนินการตามแนวคิดทางการตลาด 8 ข้อข้างต้น สุดท้ายจะต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาที่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจดจำตราสินค้าและท้ายที่สุดคือการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
แนวคิดที่ 10 : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ถูกนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมจำนวนมากในการทำตลาดทั่วโลก มีซอฟแวร์และบริการหลายประเภทถูกนำเสนอเพื่อช่วยเหลือธุรกิจหลายๆ ขนาดในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เนื่องจากมีใช้มากและมีประโยชน์มากมายในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมักจะมองแนวคิดนี้ว่าธุรกิจของพวกเขาไม่ได้มีขนาดใหญ่เพียงพอหรือมีเงินทุนในการดำเนินการให้บรรลุผล ไม่จำเป็นต้องทำเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ๆ การรักษาลูกค้าอย่างเหมาะสมด้วยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความภักดีและการเป็นลูกค้าอย่างเหนียวแน่น

แนวคิดการตลาดข้างต้นควรต้องดำเนินการพิจารณา วิจัย วางแผน และดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ถึงกระนั้นการตลาดไม่ควรหยุดเพียงเท่านี้ ในธุรกิจที่มีความแตกต่างและมีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นจะต้องพิจารณามากยิ่งขึ้น แต่แนวคิดข้างต้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการตลาดของทุกๆ ธุรกิจ

ปัจจัยสำคัญในการลงทุนกับธุรกิจขนาดเล็ก

ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการลงมือทำ มีนักธุรกิจหลายรายที่ยังกังวลว่าธุรกิจของตนจะไม่ประสบความสำเร็จ โดยในแต่ละปีมีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายทั้งในขนาดเล็กและในขนาดใหญ่ และในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจจำนวนมากที่ต้องล้มเลิกกิจการไปด้วยเหตุผลต่างๆ เช่นขาดทุนสู้คู่แข่งไม่ได้ ซึ่งยังไม่รวมสาเหตุอื่นๆ เช่นการทุจริต การแตกคอกันของหุ้นส่วน เป็นต้น การล้มเลิกธุรกิจไม่เพียงแต่จะทำให้เงินลงทุนหมด แต่ยังทำให้มีหนี้สินตามมาอีกด้วย ทั้งเงินกู้จากธนาคาร เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น บางรายอาจถูกเจ้าหนี้ฟ้องจนหมดสิ้นทรัพย์สินที่สะสมมานาน

เพราะเหตุนี้การลงมือทำธุรกิจต่างๆจึงต้องอาศัยความรอบคอบ ไม่เพียงแต่คิดว่าจะทำก็ทำได้ทันที ควรเตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำ ศึกษาค่าจ่ายในการลงทุน เพื่อไม่ให้การลงทุนเกิดความขาดทุน ยอมเสียค่าใช้จ่ายไปกับการศึกษาการลงทุนดีกว่าลงทุนในทันที

ผู้ประกอบการเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินทุนจำกัด ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กต้องมีคุณสมบัติเหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการ คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ การมีสุขภาพดี มีความขยัน อดทน มีความมั่นใจ ควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่หนีปัญหา มีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไป มีความรู้ในธุรกิจที่ทำ มีเวลาในการทุ่มเทให้กับธุรกิจ และคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

ในการเลิกลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก ในผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อนก็ง่ายขึ้น เช่นผู้ที่เคยทำงานในแวดวงธุรกิจ เคยช่วยครอบครัวทำธุรกิจมาก่อน และออกมาทำธุรกิจของตนเองเมื่อถึงเวลา บางส่วนมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว คุ้นเคยกับผู้ผลิต ก็ไม่ต้องศึกษามาก แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนจึงเป็นเรื่องยาก

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาการลงทุนมีหลากหลาย ผู้ที่สนใจสามารถเลือกหาจากแหล่งต่างๆ ยิ่งละเอียดยิ่งได้ความรู้มาก เช่น จากหนังสือพิมพ์ VCD สื่อโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร เป็นต้น หรือแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถสืบหาข้อมูลได้ง่าย และไม่ต้องเสียเวลามาก

ในด้านการเขียนแผนธุรกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจขนาดเล็ก การเขียนแผนธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการประกอบธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีหนังสือจำนวนมากที่แนะนำเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้ระกอบการมีแนวทางในการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม และประเมินการธุรกิจของตนได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

ปัจจุบันการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กไม่ใช่เรื่องยาก


โดยปกติแล้วธุรกิจไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ก็มักจะมีกิจกรรมทางธุรกิจที่คล้าย ๆ กัน คือ กิจกรรมทางด้านการผลิต การตลาด การบริหารบุคคล และการเงินเป็นต้น แต่เมื่อธุรกิจมีขนาดเล็ก ยังมีกำลังการผลิตไม่สูง มียอดขายไม่มาก ผู้ประกอบการมักจะดูแลกิจกรรมทางธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามเมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จ สิ่งที่ตามมา ก็คือการขยายตัวของกิจกรรมทางธุรกิจในทุกด้าน ซึ่งปริมาณงานก็จะมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าผู้ประกอบการไม่รู้ทักษะและกลยุทธ์ในการจัดการ การดูแลที่ไม่ทั่วถึงจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจ และเป็นโอกาสให้คู่แข่งในตลาดคว้าส่วนแบ่งตลาดที่กำลังขยายตัวนี้ไปครอง หรือถ้าผู้ประกอบการยอมไปลงทุนเพื่อขยายงาน แต่ไม่มีการวางแผนและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี การลงทุนนั้นนอกจากจะไม่คุ้มค่าก็จะตามมาด้วยภาระหนี้ล้นพ้นตัว และมีโอกาสที่จะล้มละลายได้ การบริหารธุรกิจขนาดย่อมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงขณะที่กำลังขยายตัวจึงต้องการวิธีการบริหารงานแบบมืออาชีพคำว่า “มืออาชีพ” หมายถึงการบริหารแบบมีแผนงานและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามความเป็นระบบของธุรกิจมักไม่ค่อยเกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดเล็กในช่วงเริ่มต้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในช่วงนี้ขนาดขององค์กรยังไม่ใหญ่ กิจกรรมทางธุรกิจยังไม่มากและซับซ้อนพอที่จะสร้างระบบขึ้นมารองรับ ในช่วงต้นนี้ผู้ประกอบการจะทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการทั่วไปของงานในทุกแผนก เมื่อธุรกิจเติบโตจนมีปริมาณงานมากพอ การพัฒนาระบบงานที่ดีจะอำนวยประโยชน์ให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผน ติดตามและควบคุมให้การดำเนินงานในทุกด้าน เช่น ผู้ชำนาญการด้านการตลาด การผลิต การบริหารบุคคล หรือการเงิน เข้ามาช่วย และผู้ประกอบการจะต้องหันไปเล่นบทบาทเป็นนักกลยุทธ์ มากขึ้นโดยต้องเรียนรู้ทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อหาวิธีการดำเนินงานให้บริษัทอยู่รอดได้ในระยะยาว

ใครที่คิดว่าธุรกิจขนาดเล็กประสบความสำเร็จได้ยากและไม่ค่อยมีผลอะไรต่อระบบเศรษฐกิจ ขอให้คิดใหม่ได้เลย ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กกระจายอยู่ทุกพื้นที่ เมื่อมีคนผลิต คนขาย และคนซื้อ ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนแล้ว

นอกจากนี้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากทำให้ระบบสินค้าไม่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวธุรกิจขนาดเล็กตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วถึงกว่า เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีหัวคิดใหม่มักจะผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคโดยเป็นสินค้าที่อาจจะยังไม่มีใครผลิต หรืออาจเป็นสินค้าที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่ม และที่สำคัญที่สุดธุรกิจขนาดเล็กช่วยลดอัตราการว่างงานได้มากทีเดียว การวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า 77.86 ของการจ้างงานทั้งหมด เป็นการจ้างงานของวิสาหกิจและธุรกิจขนาดย่อม แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นแหล่งจ้างงานของประเทศ นอกจากนี้การว่าจ้างแรงงานไร้ฝีมือ เช่น คนชรา หรือเด็กจบใหม่ ก็ช่วยพัฒนาความสามารถของแรงงานให้มีประสบการณ์ ไปจนถึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ได้

ธุรกิจขนาดย่อมสามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้

การเพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

เป็นสถานการณ์ซึ่งธุรกิจมีการแข่งขันด้านการขาย ถ้ามีผู้ผลิตที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท บริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นมีอำนาจการต่อรองสูง ผูกขาดด้านราคา ไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ แต่ถ้าหากมีธุรกิจขนาดย่อมเข้ามาแข่งขันด้วยจะทำให้การแข่งขันด้านราคาลดลง ตลอดจนมีการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมาตรฐานของสินค้าการบริการ ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรฐานการครองชีพให้แก่ประชาชนได้ เพราะเมื่อมีการลงทุนเพื่อธุรกิจอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดรายได้แก่สังคมในรูปต่างๆ ทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น ซึ่งมีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อธุรกิจได้ชำระภาษีให้กับรัฐ รัฐก็นำไปใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

คนที่ว่างงานมักจะหันมาเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมได้ง่ายและธุรกิจขนาดย่อมนั้นสามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ต่อไป สำหรับธุรกิจขนาดย่อมสามารถสร้างงานใหม่ได้ คือ การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือการขยายธุรกิจเดิมส่งเสริมการมีงานทำ และช่วยทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมสูงขึ้นเพราะในการดำเนินการธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีการจ้างบุคคลเข้าทำงาน อันก่อให้เกิดรายได้ เกิดอำนาจซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้มีรายได้นำไปซื้อปัจจัย 4 ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีผลดีต่อความเป็นชีวิตของตัวผู้ประกอบการเอง ส่งผลให้ผลดีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น และมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นด้วยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

ปัญหาหลักๆของผู้ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ด้านการตลาดและการขายบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือทุนที่จะใช้ในด้านการตลาดและการขาย ซึ่งมักจะเป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไปของธุรกิจที่พักขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยคนท้องถิ่นที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะพัฒนาด้านการตลาดและการขายจนทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าที่มีบุคลากรมากกว่า และมีทุนทรัพย์ที่สูงกว่าเสียเลยทีเดียวถ้าเข้าของธุรกิจมีวิสัยทัศน์ในการบูรณาการงานทางด้านการตลาดและการขายก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ก็จะสามารถแข่งขันได้ไม่น้อยหน้ากัน

หลักง่ายๆในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม

1.สำรวจตัวเอง คือ ประเมินตัวเองว่ามีความสนใจเรื่องอะไร มีความรู้ ความสามารถ ที่สนับสนุนสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือไม่
2.สำรวจตลาด  ตลาดในที่นี้คือตลาดเศรษฐกิจ ศึกษาดูว่ามีคู่แข่งสินค้าชนิดนั้นๆกี่ราย เขามีวิธีการทำธุรกิจอย่างไร สินค้าเขามีกี่ชนิด ราคาเท่าไหร่ ฯลฯ
3.หาทำเล ในกรณีที่ท่านทำธุรกิจที่ต้องใช้สถานที่ เช่น ทำเป็นโรงงาน, สต็อคสินค้า หรือเปิดร้านอาหาร ร้านเสริมความงาม ควรให้ความใส่ใจกับการเลือกสถานที่ด้วย
4.เขียนแผนธุรกิจ ถ้าการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน มาจากเงินทุนจากสถาบันการเงินเป็นหลัก ควรวางแผนธุรกิจให้รอบคอบ เรียบร้อย และร่างออกมาเป็นแผนธุรกิจเพื่อเสนอให้สถาบันการเงินพิจารณา

นวัตกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดย LeXingTonDisTricTumc | PahlawanWeb powered by WordPress